فاطمه

تاریخ تولد: 1386/04

جنسیت: دختر

نام اثر: ماسک ماهی

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: حجم سازی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

نام اثر: ماهی سیاه کوچولو

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: نقاشی