فاطمه معصومی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/09/18

شهر: اصفهان

عنوان اثر: طبیعت من

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: فداکاری

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: 

لالا لا لالا لا
یک شب وقتی خوابیدم
خواب ستاره دیدم
خواب پری ودریا
خوابی قشنگ و زیبا
خواب دیدم که بال دارم
یک اسب تک شاخ دارم
با اسب تک شاخ خود
تا آسمون پریدم
اونوقت میان ابرها
چند تا ستاره دیدم

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: ستاره، گل و ماه

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: عروسک سازی

عنوان اثر: خانواده جورابی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: عروسک سازی