فاطمه

تاریخ تولد: 1392/12

جنسیت: دختر

تاریخ انجام پروژه: 1396/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: سلامت

توضیحات: بدن من

تاریخ انجام پروژه: 1396/09

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: یلدا

توضیحات: یواشکی رفتم تو دل انار و با دوستام (بچه های انار )بازی می کنم

نام اثر: آدم

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: ساخت ماسک

نام اثر: مامان

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: سلام پاییز

نام اثر: خودم

تاریخ انجام پروژه: 96/06

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: عروسک سازی

 پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 96/06

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: وقتی فاطمه خوشحاله

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: شادی