فاطمه

تاریخ تولد: 1386/05

جنسیت: دختر

نام اثر: طراحی شهر

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: نقاشی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

نام اثر: مطب دندان پزشکی – شغل آرزوی من

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر: سیمرغ

تاریخ انجام اثر:96/01

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر: سیمرغ

تاریخ انجام اثر:96/01

شاخه هنری: نقاشی