فاطمه معصومی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/09/18

شهر: اصفهان

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: چیدمان

تکنیک یا ابزار: