فاطمه سوگل 

جنسیت: دختر 

تاریخ تولد: ۱۳۹۱/۰۹

عنوان اثر: به حرف گربه سیاه باران نمیاد

تاریخ انجام اثر: ۱۳۹۷/۰۷

شاخه هنری: نقاشی 

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو‍ پندار

عنوان اثر: مار از پونه بدش میاد دم خونه اش سبز میشه

تاریخ انجام اثر: ۱۳۹۷/۰۷

شاخه هنری: نقاشی 

نوان اثر: پاتو از گلیمت درازتر نکن

تاریخ انجام اثر: ۱۳۹۷/۰۷

شاخه هنری: نقاشی