فاطمه زهرا

تاریخ تولد: 1392/6

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: بدن

توضیحات: مامان آمده و برایم لباس پیراهن آورده

تاریخ انجام اثر: 1396/09

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: اعضای بدن – صورت

نام اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

نام اثر: خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

نام اثر: برج آزادی

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران