عماد

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1391/09

عنوان اثر: به حرف گربه سیاه باران نمیاد

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکو پندار

عنوان اثر: مار از پونه بدش میاد دم خونه اش سبز میشه

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی