علی

تاریخ تولد: 1391/2

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1395/5

شاخه هنری:حجم سازی

عنوان اثر :  بابام

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری:نقاشی

عنوان اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری:نقاشی

عنوان اثر : بابا بزرگ

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : فضاسازی جشن مهر

عنوان اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه : بازیافت

موضوع : کلاغ

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری:حجم سازی

عنوان اثر : اسب

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری:حجم سازی

عنوان اثر : ببر

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:نقاشی

عنوان اثر : بابا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:نقاشی

عنوان اثر : مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:نقاشی

عنوان اثر : طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:نقاشی

عنوان اثر :تصویرسازی داستان نخودی. نویسنده :  ناصر یوسفی

روایت کودک: ببر توو دل نخودی بود از توو دل نخودی اومد بیرون و ببر مرغ و خروس ها رو فراری داد