علی کرامتی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1390/12/08

شهر: پارسابادمغان

عنوان اثر: محرم در شهر من

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: جزیره

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: آبرنگ

عنوان اثر: ذوالجناح

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی و سیاه قلم

عنوان اثر: ذوالجناح

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی و سیاه قلم

عنوان اثر: خودرو

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادسیاه

عنوان اثر: قالیچه تا خورده

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: سیاه قلم

عنوان اثر: مکان مذهبی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: سیاه قلم

عنوان اثر: مزرعه

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: قاچ هندوانه

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: فلفل دلمه ای

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: پرنده

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی

عنوان اثر: وداع از پشت خیمه

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: سیاه قلم

نام اثر: بهار

تاریخ اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: ترکیب آبرنگ و مدادرنگی

نام اثر: سفرهای فضایی

تاریخ اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی

نام اثر: فیل

تاریخ اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: سیاه قلم

نام اثر: حضرت علی

تاریخ اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: گواش

نام اثر: حضرت فاطمه

تاریخ اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: سیاه قلم

نام اثر: کرونا و عمو نوروز

تاریخ اثر: 1399

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی

نام اثر: صلح و دوستی

تاریخ اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: سیاه قلم