علیرضا

تاریخ تولد:

جنسیت: پسر

نام اثر: زرافه و آدمک

تاریخ انجام اثر: 1396/6

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده