علیرضا معصومی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/02/31

شهر: اصفهان

عنوان اثر: آرزوهای من

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی 

عنوان اثر: بابای خوبم

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی