علیرضا 

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 

عنوان اثر: درخت جادویی که یک تفنگ جادویی داره که منو و درخت را جادو می کنه

تاریخ انجام اثر: 1401

تکنیک: نقاشی با پاستل