عسل

تاریخ تولد: 1385/09

جنسیت: دختر

نام اثر: ماهی سیاه کوچولو

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: نقاشی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر