عسل مستوفی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1397/02/03

شهر: تهران

عنوان اثر: آدم برفی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: کاردستی

تکنیک یا ابزار: کولاژ