صدرا شیریان

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/02

شهر: تهران

عنوان اثر: خانواده من

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ترکیب مواد