صبا دوست رضا

جنسیت: دختر

اتاریخ تولد: ۱۳۹۳/۰۴/۲۳

شهر: کاشان

عنوان اثر: آشپزخانه

تاریخ انجام اثر: ۱۴۰۰

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی 

عنوان اثر: میز نقاشی

تاریخ انجام اثر: ۱۴۰۰

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: مدادرنگی