شینا

تاریخ تولد: 1394/10

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این اثر بعد از گردش در پارک و جمع آوری مواد ساخته شد.

تاریخ انجام اثر: 1397/7

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: تخت

تاریخ انجام اثر: 1397/6

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: برج

تاریخ انجام اثر: 3 سالگی

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 3 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 3 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 2 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 2 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 2 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1 سالگی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: نقاشی با ماست

تاریخ انجام اثر: 1 سالگی

شاخه هنری: نقاشی