شیدا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/11

عنوان اثر: بالرین

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: نقاشی

استان/ شهر: تهران

عنوان اثر: سگ کوچولو

تاریخ انجام اثر: 1398/11

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: کفش های خودم

تاریخ انجام اثر: 1398/08

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: دختر قرمز پوش

تاریخ انجام اثر: 1398/07

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خانه جنگلی

تاریخ انجام اثر: 1396/05

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: دو میوه

تاریخ انجام اثر: 1395/06

شاخه هنری: نقاشی