شایگان

تاریخ تولد: 1391/2

جنسیت : پسر

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

عنوان پروژه: دوست

عنوان اثر: خودم

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/5

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : مامان

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری:حجم سازی

عنوان اثر : آدم آهنی

 

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری:نقاشی

عنوان اثر : آدم

 

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : فضاسازی جشن مهر

عنوان اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری:نقاشی

عنوان اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه : صدا

عنوان اثر : طبل

 

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر : حاجی فیروز

 

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : بابا

 

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : مامان

 

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : طراحی از دوستم

 

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر :تصویرسازی از کتاب نخودی. نویسنده: ناصر یوسفی

روایت کودک: نخودی از آش پرید بیرون. بعد آبگوشت درست کرد