شایلین 

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/01

عنوان اثر: پروانه

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حشرات

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادن

English English Persian Persian