شایلین قاسمی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/08

شهر: تهران

عنوان اثر: المر

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک