شایا

تاریخ تولد:1391/7

جنسیت : دختر

نام اثر :پرنسس اونا و بادکنک

تاریخ انجام اثر:1396/05

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/2

شاخه هنری:نقاشی

پروژه :این من هستم

نام اثر :درخت

تاریخ انجام اثر:1396/1

پروژه : فصل بهار

شاخه هنری:نقاشی