شایان 

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1392/04

عنوان اثر: اسکی در برف

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: حجم سازی

مربی: نوشین خشنودی