شانیا

تاریخ تولد: 1392/4

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/09

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : اعضای بدن – صورت

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه : پوشاک

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/5

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : من و اعضای بدن

عنوان اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : نوروز

عنوان اثر : حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : طبیعت

عنوان اثر : طبیعت و خانه

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : طبیعت

عنوان اثر : داخل جنگل

 

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : طبیعت

عنوان اثر : خودم و خواهرم در پارک

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1397/01

پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: باغ وحش

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه : شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی