سین دخت

تاریخ تولد: 1390/10

جنسیت : دختر

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: من و بابام

نام اثر:  گوزن زرد ایرانی

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: محیط زیست

نام اثر : طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: تصویرسازی از کتاب نخودی . نویسنده: ناصر یوسفی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

روایت داستان: مامان نخودی آش پخته بود. نخود ریخت توش و نخودی از توش اومد بیرون، و بابای نخودی روی صندلی نشسته و کفش میفروشه

نام اثر: مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: بابا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: موش

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر: خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

نام اثر: سنتور

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه : صدا

نام اثر: خروس

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری:حجم سازی

نام اثر: اسب

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه: بازیافت

نام اثر: آدم

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه : بازیافت

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: فضاسازی جشن مهر