سینا

تاریخ تولد:1391/02

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: من و بابام

نام اثر: هومان

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: دوست

نام اثر: طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر :تصویرسازی از کتاب نخودی. نویسنده: ناصر یوسفی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:نقاشی

روایت کودک:  پادشاه به نگهبان ها گفتش که نخودی رو بزاره روی صندلی تا پادشاه روش بشینه بعد نخودی به زنبور گفت: از دلش بیاد بیرون. پادشاه رو نیش بزنه و بعد پادشاه بالا و پایین پرید

نام اثر: بابا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : فضاسازی جشن مهرماه

نام اثر: مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر: عروس دریایی

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: آب

نام اثر: آبزیان

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آب