سینا 

تاریخ تولد: 1393/09

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: بازی و اسباب بازی

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: اسباب بازی من