سینا

تاریخ تولد: 1393/06

جنسیت: پسر

تاریخ انجام پروژه: 1396/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

توضیحات: خاله گل بهار

تاریخ انجام پروژه: 1396/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: سلامت

توضیحات: بدن من

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: آزاد

تاریخ انجام پروژه: 1396/09

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: یلدا

توضیحات: با دستم انارو بگیرم، داره آب انار میاد

نام اثر: گربه

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: ساخت ماسک

تاریخ انجام پروژه: 1396/06

شاخه هنری: حجم سازی

 پروژه: عروسک سازی

تاریخ انجام اثر:1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: شادی

نام اثر: وقتی سینا خوشحاله

تاریخ انجام اثر:1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: شادی