نام هنرمند: روشا قانبیلی

تاریخ تولد: 90/11

تاریخ انجام اثر:  96/10

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: آرتین بهرورزان

تاریخ تولد: 91/05

تاریخ انجام اثر: 96/10/06

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: سیندخت اسماعیلی

تاریخ تولد: 90/10

تاریخ انجام اثر: 96/9

توضیحات: برگرفته از آثار سیلا

نام هنرمند: آرال افصحی

تاریخ تولد: 90/08

تاریخ انجام اثر: 96/09

توضیحات: برگرفته از آثار سیلا

ام هنرمند: آرال افصحی

تاریخ تولد: 90/08

تاریخ انجام اثر: 96/09

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: آرال افصحی

تاریخ تولد: 90/08

تاریخ انجام اثر: 96/09

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: آرال افصحی

تاریخ تولد: 90/08

تاریخ انجام اثر: 96/09

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: آرتین پرویزی

تاریخ تولد: 90/11

 تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: سینا نیکخواه

تاریخ تولد: 91/02

تاریخ انجام اثر:96/10

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: آرین سعیدی نور

تاریخ تولد: 90/910

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: امیر محمد شریفی

تاریخ تولد:  90/06

تاریخ انجام اثر:  96/10

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: امیر محمد شریفی

تاریخ تولد:  90/06

تاریخ انجام اثر:  96/10

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

 

نام هنرمند: سلین اخضری

تاریخ تولد: 91/07

تاریخ انجام اثر:  96/10

توضیحات: برگرفته از آثار سیلا

نام هنرمند: سلین اخضری

تاریخ تولد: 91/07

تاریخ انجام اثر:  96/10

توضیحات: برگرفته از آثار سیلا

نام هنرمند: کیاشا نمینی

تاریخ تولد: 91/08

تاریخ انجام اثر:  96/10

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: کیاشا نمینی

تاریخ تولد: 91/08

تاریخ انجام اثر:  96/10

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: پایا شریعت پناهی

تاریخ تولد: 91/05

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: پایا شریعت پناهی

تاریخ تولد: 91/05

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: آرال افصحی

تاریخ تولد: 90/08

تاریخ انجام اثر: 96/09

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: ارس محمود آبادی

تاریخ تولد: 90/12

تاریخ انجام اثر:  96/10

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: ارس محمود آبادی

تاریخ تولد: 90/12

تاریخ انجام اثر:  96/10

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: ارس محمود آبادی

تاریخ تولد: 90/12

تاریخ انجام اثر:  96/10

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: مهرسام اسلامیان

تاریخ تولد: 90/05

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: مهرسام اسلامیان

تاریخ تولد: 90/05

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: آسمان صبا

تاریخ تولد: 90/03

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار سیلا

نام هنرمند: آسمان صبا

تاریخ تولد: 90/03

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار سیلا

نام هنرمند: سمیر سمیعی

تاریخ تولد: 90/08

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: سمیر سمیعی

تاریخ تولد: 90/08

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: علی فخاری

تاریخ تولد: 92/05

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: علی فخاری

تاریخ تولد: 92/05

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: بردیا ثابتی

تاریخ تولد: 91/01

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان 

نام هنرمند: شایگان شریعت پناه

تاریخ تولد: 91/02

تاریخ انجام اثر: 96/9

توضیحات: بر گرفته از آثار سیلا

نام هنرمند: کیانا حسام زاده

تاریخ تولد: 92/09

تاریخ انجام اثر: 96/09

توضیحات: بر گرفته از آثار سیلا

نام هنرمند: کیانا حسام زاده

تاریخ تولد: 92/09

تاریخ انجام اثر: 96/09

توضیحات: بر گرفته از آثار سیلا

نام هنرمند: کوثر صادق زاده

تاریخ تولد: 90/08

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: یاسمین امینی

تاریخ تولد: 90/08

تاریخ انجام اثر: 96/09

توضیحات: بر گرفته از آثار سیلا

نام هنرمند: یاسمین امینی

تاریخ تولد: 90/08

تاریخ انجام اثر: 96/09

توضیحات: بر گرفته از آثار سیلا

نام هنرمند: رادین لاجوردی

تاریخ تولد: 91/06

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: بهداد آذر فر

تاریخ تولد: 90/06

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: یاسمین امینی

تاریخ تولد: 90/08

تاریخ انجام اثر: 96/09

توضیحات: بر گرفته از آثار سیلا

نام هنرمند: ابوالفضل فخاری

تاریخ تولد: 

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: آنیسا الماسیان

تاریخ تولد: 

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: آریو عرب احمدی

تاریخ تولد: 

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: آرین نصیری

تاریخ تولد: 

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام هنرمند: مانی رئیسیان

تاریخ تولد: 

تاریخ انجام اثر: 96/10

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان