سید سبحان

تاریخ تولد: 1392/12

جنسیت: پسر

نام اثر: دست سازه شونه تخم مرغی

تاریخ انجام اثر: 1398/02/05

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: کله پسته ای

تاریخ انجام اثر: 1398/05/12

شاخه هنری: نقاشی