سیده باران فاطمی نژاد

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1392/04/29

شهر: کرمانشاه

عنوان اثر: پرتره یک خانم

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادرنگی و ماژیک

عنوان اثر:حلزون شاد

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک

عنوان اثر:دختر رنگارنگ

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک

عنوان اثر:مادرانه

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک

عنوان اثر:زنبور جان

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک

عنوان اثر:خانم کلاهدار

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک

عنوان اثر:مادر و دختر

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک

عنوان اثر:زندگی حیوانات

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک

عنوان اثر:خانم شاد

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک

عنوان اثر:دریا

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مداد سیاه

عنوان اثر:اشک جنگل

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مداد سیاه