سپیتام 

تاریخ تولد: 1393/04

جنسیت: پسر

عنوان اثر: اتاق دوست داشتنی من

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: خانه

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه: سلامت

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بدن من 

تاریخ انجام اثر: 1396/09

پروژه: یلدا

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دارم تو دل انار با ماشین بازی می کنم.

عنوان اثر: شیر آبی

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: ساخت ماسک

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: یه ببر که چشماش تیز و خطرناکه 

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: بابام

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: عروسک سازی

شاخه هنری: حجم سازی 

عنوان اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: عروسک سازی

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: وقتی من خوشحالم

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی