سپهر

تاریخ تولد: 1390/9

جنسیت : پسر

عنوان اثر : تصویر سازی داستان نخودی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

  توضیحات: پادشاه از عصبانیت روی نخودی نشست تا له شود، زنبور از دل نخودی بیرون آمد و پادشاه را نیش زد. پادشاه داد و فریاد کرد و بالا و پایین پرید

عنوان اثر : طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : بابا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: ماشین پلیس

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه : بازیافت

عنوان اثر : دایناسور

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آب

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : آب

تاریخ انجام اثر: 1393/11

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1393/11

شاخه هنری: عکاسی