سپهر

تاریخ تولد: 1379

جنسیت: پسر

پروژه: تهران از نگاه بچه ها

تاریخ انجام اثر: 12 سالگی

شاخه هنری: نقاشی