سپنتا

تاریخ تولد: 1392/10

جنسیت: پسر

تاریخ انجام پروژه: 96/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

تاریخ انجام پروژه: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

تاریخ انجام پروژه: 96/10

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: آزاد

تاریخ انجام پروژه: 96/09

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: یلدا

توضیحات: انار من با ذغال بازی کرده سیاه شدهa

تاریخ انجام پروژه: 96/09

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: یلدا

توضیحات: انار من با ذغال بازی کرده سیاه شده

نام اثر: دایناسور

تاریخ انجام پروژه: 96/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: ساخت ماسک

 نام اثر: دایناسور

تاریخ انجام پروژه:  96/07

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: سلام پاییز

نام اثر: بابا

تاریخ انجام پروژه: 96/06

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: شادی

نام اثر: بتمن

تاریخ انجام پروژه:  96/06

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: عروسک سازی

نام اثر: بتمن

تاریخ انجام پروژه:  96/06

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: عروسک سازی

تاریخ انجام پروژه: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: شادی

 نام اثر: خرچنگ

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: سپنتا خنده ترسناک می کنه

شاخه هنری: نقاشی

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: شادی