سوگل  قاسمیان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/10/10

شهر: تهران

عنوان اثر: سوگل و خانواده

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری:نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک