سومیا

تاریخ تولد: 1391/9

جنسیت : دختر

نام اثر : خودم و خورشید و درخت

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر : خانه ما و برج میلاد

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: شهر من تهران

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : طبیعت

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : طبیعت

عنوان اثر : طبیعت

نام اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:حجم سازی

نام اثر : خانواده من

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

عنوان اثر : طبیعت و دوستام

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

عنوان اثر : خودم و طبیعت

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

عنوان اثر : جنگل رنگی رنگی

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر : خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر : عمو نوروز