سوفیا کلانی اعرابی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1397/05/03

شهرک شاهین شهر/ اصفهان

عنوان اثر: مدادهای آدمک

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: چیدمان

:تکنیک یا ابزار