سمیر

تاریخ تولد: 1390/8

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : من و بابام

نام اثر: رادین

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : دوست

نام اثر: عمو نوروز و خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

نام اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه: بازیافت

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : من و بابام