سما

تاریخ تولد: 1392/01

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1397/01

پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: کلاغ ها

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خرس سیاه بلوچ

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: محیط زیست

شاخه هنری: نقاشی