سما زنگباری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/10/09

شهر: شاهین شهر/ اصفهان

عنوان اثر: شهر من

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری:چیدمان

تکنیک یا ابزار: