سلین

تاریخ تولد:1391/7

جنسیت: دختر

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: من و بابام

نام اثر: خرگوش

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: محیط زیست

نام اثر: آنیسا

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: دوست

جنسیت : دختر

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: لاله ی دامن بلند

تاریخ انجام اثر : 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت ، حیوانات عجیب و غریب

نام اثر: خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر : 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ساحل و دریا

تاریخ انجام اثر : 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر : طراحی از فیگور

تاریخ انجام اثر : 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: طراحی ازدوست خودم

تاریخ انجام اثر : 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم در آینه

تاریخ انجام اثر : 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم وقتی به یک گربه غذا میدم

تاریخ انجام اثر : 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

تاریخ انجام اثر :1395/9

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : خودم

نام اثر: حاجی فیروز رقصان

تاریخ انجام اثر :1395/9

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: دست دوستامو گرفتم

تاریخ انجام اثر :1395/7

شاخه هنری: نقاشی