نام هنرمند: شایگان شریعت پناه

تاریخ تولد: 1391/02

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کلاژ از مجموعه عکس «سفيد برفي عباس» کيارستمي

نام هنرمند: آرتین بهرورزان

تاریخ تولد: 1391/05

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کلاژ از مجموعه عکس «سفيد برفي عباس» کيارستمي

نام هنرمند: اوینار فروتن

تاریخ تولد: 1391/11

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کلاژ از مجموعه عکس «سفيد برفي عباس» کيارستمي

نام هنرمند: رایا کرمانشاه

تاریخ تولد: 1392/04

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کلاژ از مجموعه عکس «سفيد برفي عباس» کيارستمي

نام هنرمند: آنیسا الماسیان

تاریخ تولد: 1391/04

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کلاژ از مجموعه عکس «سفيد برفي عباس» کيارستمي

نام هنرمند: هیراد حسینیان

تاریخ تولد: 1391/10

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کلاژ از مجموعه عکس «سفيد برفي عباس» کيارستمي

نام هنرمند: رودین رضوی

تاریخ تولد: 1392/01

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کلاژ از مجموعه عکس «سفيد برفي عباس» کيارستمي

نام هنرمند: آنا پور رنجبر

تاریخ تولد: 1390/09

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کلاژ از مجموعه عکس «سفيد برفي عباس» کيارستمي

نام هنرمند: السا قدمی زاده

تاریخ تولد: 1391/12

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کلاژ از مجموعه عکس «سفيد برفي عباس» کيارستمي

نام هنرمند: سلین اخضری

تاریخ تولد: 1391/07

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کلاژ از مجموعه عکس «سفيد برفي عباس» کيارستمي

نام هنرمند: سروین رفیعیان

تاریخ تولد: 1391/04

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کلاژ از مجموعه عکس «سفيد برفي عباس» کيارستمي

نام هنرمند: امیر یزدان پرهیزکار

تاریخ تولد: 1392/02

تاریخ انجام اثر: 1397/05

پروژه: داستان و داستان گویی

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کلاژ از مجموعه عکس «سفيد برفي عباس» کيارستمي