سروین

تاریخ تولد: 1391/4

جنسیت : دختر

نام اثر: پینه دوز

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: محیط زیست

نام اثر: میمون

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: شاپرک

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: آدم 22 و 55 چشم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت ، حیوانات عجیب و غریب

نام اثر: خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ساحل و دریا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر: آدمک

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

نام اثر: زرافه

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: جغد

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: پرنده

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران