سروین 

تاریخ تولد: 1393/01

جنسیت: دختر

عنوان اثر: اتاق دوست داشتنی من

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: خانه

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر: خاله گل بهار 

تاریخ انجام اثر: 1396/12

پروژه: نوروز 

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه: سلامت 

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بدن من 

تاریخ انجام اثر: 1396/10

 شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1396/09

پروژه: یلدا

 شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دارم با انارها توپ بازی می کنم. 

عنوان اثر: شیر

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: ساخت ماسک

 شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: عروسک

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: سلام پاییز

 شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: مامانی 

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: شادی

 شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: سروین  

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: عروسک سازی

 شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: سروین داره میره فروشگاه آدامس بخره.

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: شادی

 شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: ساحل و دریا

تاریخ انجام اثر: 1396/02

 شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: وقتی سروین خوشحاله 

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: شادی 

 شاخه هنری: نقاشی