سحر اکبری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/03/10

شهر: کرج

عنوان اثر: موزه کوچک من

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: چیدمان

تکنیک یا ابزار: