ستایش

تاریخ تولد: 8 ساله

جنسیت: دختر

پروژه: روز جهانی صلح

تاریخ انجام اثر: 1396/6

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده