سبحان

تاریخ تولد:1389/11

جنسیت: پسر

نام اثر: یوزپلنگ ایرانی

تاریخ انجام اثر: 1394/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حیوانات در حال انقراض

تاریخ انجام اثر: 1393/11

شاخه هنری: عکاسی