سایا نامدار

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1390/07/14

شهر: تهران

عنوان اثر: مجموعه لاک ها

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: چیدمان

تکنیک یا ابزار: